Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Ο Άγιος της Δράμας: Ο προφήτης και θαυματουργός Όσιος Πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης.

Γ.Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τόμος Τέταρτος.
Εκδόσεις "ΝΑΜΑ"


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Θαυμαστός ό Θεός έν τοις Άγίοις Αύτού!...», «τοις Άγίοις τοις έν τη γή Αύτου έθαυμάστωσεν ό Κύριος πάντα τά θελήματα Αύτού έν αύτοίς!» (Ψαλμ. 67,36 καί 15,3).

Ευχαριστώ άπό τά βάθη τής ψυχής μου τόν Μεγαλοδύναμο Κύριο πού μέ ένίσχυσε γιά μιά ακόμη φορά στήν προσπάθειά μου νά συγκεντρώσω νέα πολύ χρήσιμα στοιχεία γιά τή ζωή καί τό έργο τού Θεοφόρου, προφητικού καί θαυματουργού Όσίου πατρός Γεωργίου Καρσλίδη.

Ομολογώ πώς ή έρευνα γύρω άπό τή ζωή καί τό εργο του αποτελεί προσέλευση σέ δροσερή πηγή κααπονημένου άπό τόν κοινωνικό καύσωνα όδοιπόρου.
Αλλά καί ή έπικοινωνία μέ άνακαλυπτόμενα νέα πνευματικά τέκνα τού Όσίου πατρός πληροί τήν ψυχή μου μέ άνέκφραστη χαρά, άφοϋ μέ τίς άφηγήσεις - μαρτυρίες τους συντελείται όλο καί περισσότερο ό φωτισμός τής προσωπικότητάς του.

Κλείνοντας θεωρώ βαθύτατο χρέος μου νά εύχαριστήσω θερμά τόν Πανάγαθο Κύριο γιά τόν φωτισμό καί τήν ένδυνάμωσή μου, πού χωρίς αύτά ή παρούσα συγγραφή θά ήταν άδύνατη.

Χρέος μου θεωρώ νά εύχαριστήσω άκόμη τόν θεόπτη, θεοφόρο καί θαυματουργό πατέρα πού ένέκρινε τή συγγραφή καί τήν έκδοση τών ψυχωφελεστάτων λόγων του μέ τήν ταπεινή γραφίδα ένός πιστού τέκνου του, πού άποφάσισε έδώ καί χρόνια νά κάμει έργο τής ζωής του τήν ένασχόληοη μέ τήν έρευνα τής ζωής καί τού έργου τού Οσίου πατρός.

 Τόν εύχαριστώ, γιατί μέ συμπαραστέκεται στίς δύσκολες στιγμές μου, μέ ένισχύει ψυχικά καί μέ άπαλλάσσει άπό τήν έντονη ψυχική δοκιμασία, τήν όποία κατά καιρούς ύφίσταμαι.
Τόν εύχαριστώ άκόμη, ιδιαιτέρως, γιά τίς ένύπνιες έπικοινωνίες μαζί του.

Ευχαριστώ άκόμη όλους έκείνους τούς, έπώνυμους ή άνώνυμους, άναγνώστες μου πού μέ ειλικρίνεια μέ συμπαραστάθηκαν μέ όποιοδήποτε τρόπο.

Τέλος εύχαριστώ τόν έλλογιμώτατο πατέρα Νικόδημο Μπιλάλη γιά τίς χρήσιμες πάντοτε ύποδείξεις του γιά τή συγγραφή τών πονημάτων μου, τόν Σεβα- σμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο, τόν Καθηγούμενο τής Ίεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, τόν π. Ιωσήφ Μ. Διονυσιάτη, τόν π. Νεκτάριο Λαυ- ριώτη, τόν π. Βασίλειο, τόν π. Εύγένιο, τούς πατέρες ’Ισαάκ Γεωργιάδη, Ζήση Πατρωνίδη, Χαράλαμπο Άναστασιάδη, Αθανάσιο Γιαννακίδη, Βασίλειο Κουβου- κλιώτη, Άμφιλόχιο Διακάκη, τούς έν Χριστφ άδελφούς Σοφοκλή Τοκατλίδη, Καλλιόπη Τσανταρλιώτου, Χαρίκλεια Σπυροπούλου, Ελευθερία Μουρουζίδου, Εύθυμία Άνανιάδου, Όλγα Τοπαλίδου, Θωμά Κορτσάρη, Χρίστο Δουράνο, Εμμανουήλ Χλιαουτάκι, Αν- δρέα Φλώρη, Ίω. Φουντούλη, Ίω. Θεοδοσόπουλο, Δημ. Κωνσταντινίδη, Βασίλειο Κουβέλα, Περικλή Καζαντζίδη, Παρθένα Τοκμακίδου καί Σάββα Τοκμακίδη καθώς καί όλους, όσοι μέ συμπαραστάθηκαν θερμά μέχρι τώρα στήν προσπάθειά μου αύτή.
Έγραφα στή Δράμα τό Καλοκαίρι τού 1994


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου