Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ: ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Σ Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΤΟΥΣ 2013

Π Α Υ Λ Ο Σ
          Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας,


πρός
          τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐσεβεῖς καί εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς μαρτυρικῆς Ἐπαρχίας ταύτης, εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ λαμπροφόρῳ Ἀναστάσει τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.

«Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν,
ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος».

          Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί νίκη ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Συνήθως οἱ νικητές δέν παραδίδουν τό τρόπαιο τῆς νίκης των. Ὁ Χριστός ὅμως μᾶς προσφέρει τή νίκη Του. Χαίρεται ὅταν γινόμαστε νικητές μέ τή δική Του νίκη.
          Ποιόν ὅμως νίκησε ὁ Χριστός  ;
          Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος ἐξουδετέρωσε τούς δύο μεγάλους ἐχθρούς τοῦ ἀνθρώπου, τό θάνατο καί τήν ἁμαρτία. Γιά ὅσους πιστεύουν καί πεθαίνουν ἐν Χριστῷ ὁ τάφος εἶναι πλέον ἡ πύλη πού πρέπει νά διαβοῦν γιά νά πλησιάσουν κοντά Του. Ὁ Ἀναστημένος Χριστός ὁ πρωτότοκος ἐκ νεκρῶν, ὁ πρωτογέννητος. Ὀνομάζεται πρωτότοκος ἐπειδή μετά ἀπό Αὐτόν ἀκολουθεῖ καί δεύτερος καί τρίτος. 
          Γιατί ὅμως μετά τήν Ἀνάσταση ἐξακολουθοῦν νά πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι ; Πῶς λοιπόν νικήθηκε ὁ θάνατος ;
          Στή ζωή αὐτή νικιέται ὁ πνευματικός θάνατος. Μέ τή γενική ἀνάσταση τῶν σωμάτων, πού θά γίνει κατά τή δεύτερη παρουσία τοῦ Χριστοῦ, θά νικηθεῖ καί ὁ σωματικός θάνατος, γιατί πρῶτα ἦρθε ὁ πνευματικός θάνατος, ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, καί ἀκολούθησε ὁ σωματικός θάνατος, ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό σῶμα του. Αὐτό συνέβη μέ τούς πρωτόπλαστους λόγῳ τῆς παρακοῆς. Ἐμεῖς οἱ πιστοί, ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τό Χριστό. Τό σῶμα αὐτό λέγεται Ἐκκλησία. Ἀφοῦ ἡ κεφαλή μας, ὁ Χριστός, ἀναστήθηκε εἶναι αὐτονόητο ὅτι καί τό ὑπόλοιπο σῶμα, ἐμεῖς οἱ πιστοί δέν θά κυριευθοῦμε ἀπό τό θάνατο. Τό σῶμα πού πῆρε ὁ Χριστός κατά τήν ἐνανθρώπισή Του, εἶναι ἀπό τή δική μας φύση ̇ ἡ Ἀνάστασή Του σημαίνει καί τήν ἀνάσταση ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Á πρός Κορινθίους ἐπιστολή του τό τονίζει κατηγορηματικά  : «Ἄν δέν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν, οὔτε καί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε» ! (15, 16)
          Καί ὁ μέγας Ἀθανάσιος μέ πολύ ἔμφαση τονίζει ὅτι  : «πρῶτα τό δικό Του σῶμα ἀνέστησε ὁ Κύριος ἀπό τούς νεκρούς καί στή συνέχεια θά ἀναστήσει τά μέλη τοῦ σώματός Του, γιά νά χαρίση τά πάντα σ’ αὐτούς ὡς Θεός, ὅσα αὐτός ὡς ἄνθρωπος ἔλαβε» ( P.G. 26, 1004). Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος εἶναι γιά μᾶς ἀνάπλαση, ἀναδημιουργία. Θά ἀναστηθοῦμε ἀπό τόν τάφο ἔνδοξοι καί ἄφθαρτοι. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σημαίνει καί τῶν πιστῶν Του τέκνων τήν ἔνδοξη ἐξανάσταση. Ὁ Κύριος μέ τήν ἐκ νεκρῶν τριήμερη Ἀνάστασή Του νίκησε τήν ἁμαρτία.  
          Γιατί ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνουν ;
          Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ Κύριος δέν νίκησε τήν ἁμαρτία. Ὁ Χριστός εἶναι τό φάρμακο γιά τή θεραπεία ἀπό τήν ἁμαρτία.
          Αὐτοί πού δέν γνωρίζουν τόν Χριστό ὡς φάρμακο γιά τήν ἀσθένεια αὐτή ἤ κι’ ἄν ἀκόμα τόν γνωρίζουν καί δέν Τόν χρησιμοποιοῦν κάνοντας χρῆσι τῆς ἐλευθερίας των καί τρέφουν τήν ἁμαρτία μέ τήν ἁμαρτία, χάνουν τήν ψυχική καί τήν σωματική τους ὑγεία. Τήν φθείρει ὁ θάνατος.
          Ἑκατομμύρια εἶναι αὐτοί πού χρησιμοποίησαν τό φάρμακο καί σώθηκαν – ἁγίασαν. Ὁ Κύριος προσφέρει στόν κάθε ἄνθρωπο τό φάρμακο ἀπό ἀγάπη.  « Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 6,56).
          Ὅσοι τρέφονται ἀξίως μέ τό φάρμακο αὐτό τῆς ἀθανασίας ἀπομακρύνονται ἀπό τόν θάνατο. Ὅσο παίρνουν μέσα τους τήν ὄντως ζωή ἐκμηδενίζουν τήν ἁμαρτία καί ὑποχωροῦν τά συμπτώματά της ἡ φθορά καί ὁ θάνατος.
          Κοιτάξτε τά ἅγια λείψανα τῶν Ἁγίων τήν εὐωδία πού ἀναδίδουν τήν ἀφθαρσία τῶν σωμάτων τῶν ἁγίων.  
          Ὅλοι λοιπόν ἄς ἀνταποκριθοῦμε στό κάλεσμα τοῦ ἀρχηγοῦ μας τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Αὐτός θά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου. Αὐτός θά λαμπρύνει τήν στολή τῆς ψυχῆς μας καθαρίζοντάς την ἀπό τή νόσο τῆς ἁμαρτίας πού μᾶς παραμορφώνει. Μᾶς περιμένει μέ ὑπομονή καί ἀγάπη γιά νά μᾶς χαρίσει τά πάντα. Τήν αἰωνιότητα.
          Ὁ Κύριος μέ τήν Ἀνάστασή Του γκρέμισε τό τεῖχος πού χώριζε τό Θεό ἀπό τόν ἄνθρωπο. Κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τόν ἀληθινό Θεό, παρά μόνο διά τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κανείς ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τόν ἀληθινό ἄνθρωπο πού πλάστηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ δημιουργοῦ του, παρά μόνο διά τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
          Ὅπως κατά τήν ὥρα πού παρέδωσε στό Θεό πατέρα Του τήν ψυχή Του πάνω στό σταυρό ὁ Κύριος, σχίστηκε τό καταπέτασμα τοῦ νομικοῦ ναοῦ, ἔτσι κατά τήν Ἀνάστασή Του σχίστηκε τό παραπέτασμα πού χώριζε τόν ἀληθινό Θεό ἀπό τόν ἀληθινό ἄνθρωπο.
          Ὁ Ἀναστάς ἀπό τόν τάφο Δεσπότης Χριστός διά τῆς Ἀναστάσεώς Του κυριάρχησε πάνω στήν ἁμαρτία καί στό θάνατο, συνέτριψε τά βασίλεια τοῦ Ἅδη, κατέστρεψε τή δύναμη τοῦ σατανᾶ χαρίζοντάς μας τήν αἰώνια ζωή κατά τό μεγάλο Του ἔλεος. Δεῦτε λοιπόν ἀδελφοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν.  Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. ΑΜΗΝ. 

Μετά τῶν Πασχαλίων Πατρικῶν ἡμῶν εὐχῶν
καί ἀρχιερατικῶν εὐλογιῶν διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ο ΔΡΑΜΑΣ   Π Α Υ Λ Ο Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου